Samhällsplanering

Planering kräver många viktiga beslut som lägger grunden för en god bebyggd miljö.  ATRIO är vana att arbeta i en tät dialog med andra myndigheter bland annat länsstyrelse, lantmäteri och trafikverket för att lösa frågor kring vägar, vatten och avlopp, arkeologi och natur. 

Även om planläggning är en kommunal angelägenhet, sker det inte sällan på uppdrag av privata intressenter.